Gå vidare till produktinformation
1 av 2

Maxiecu

MaxiEcu EXPERT Felkodsläsare

MaxiEcu EXPERT Felkodsläsare

Ordinarie pris 3 799 SEK
Ordinarie pris Försäljningspris 3 799 SEK
Rea Slutsåld
Inklusive moms Frakt beräknas i kassan.
Bilmärken
MaxiEcu EXPERT Felkodsläsare
* Programvara ingår.

GRÄNSSNITT FÖR PROFESSIONELLA
Expert är en enhet designad för svåra förhållanden. Det starka aluminiumhöljet med ABS-överdrag motstår effektivt fall, stötar och är ett effektivt skydd mot damm och smuts. Helelektronisk multiplexer, 13 dubbla databusslinjer. Xtensa® dual-core 32-bitars processor. Wifi trådlös anslutning - kompatibel med 802.11 b/g/n-standarden och en maximal överföringshastighet på upp till 150 Mbps. Trådlös Bluetooth-anslutning - kompatibel med v4.2 BR/EDR-standarden och BLE-specifikationen.

ETT PÅLITLIGT VERKTYG FÖR VARJE BILANVÄNDARE
Komponenterna som används möjliggör ännu effektivare anslutning, stabil dataöverföring och utökat utbud av Bluetooth och Wifi-kommunikation. Setet innehåller också en flexibel USB-kabel med monteringsfästen, tack vare vilken du bekvämt kan diagnostisera även när du är utom räckhåll för internet och använder en enhet utan bluetooth. Gränssnittet har även ett inbyggt ljudlarm som informerar om att lämna OBD-uttaget i uttaget efter avslutat arbete med programvaran.

FRAMTIDA DESIGN
Expert-gränssnittet är anpassat för automatisk uppdatering i enlighet med marknadstrender i den teknik som används av biltillverkarna. Tack vare elektroniken som används kommer det även att vara möjligt att upprätta en anslutning inte bara i personbilar, utan även att diagnostisera fordon med ett 24V-system.


MODULÄR LICENS
Vi var först med att introducera konceptet med modulära licenser. Det innebär att du kan bestämma hur många licenser (varumärken) du vill ha. Du kan välja HELA alternativ med 43 märken eller välja varianter med ett utvalt antal märken (MODUL-alternativ eller ASIA, EUROPA, USA-paket). Fler varumärken till licensen kan läggas till senare - genom det bekväma köpalternativet online i användarens konto. Licensen för MaxiEcu 2.0-programvaran är inte tidsbegränsad - du har tillgång till alla funktioner som anges på fliken FUNKTIONALITETER. Licensen har ingen enhetsgräns - du kan installera programvaran även på flera datorer. Licensen tilldelas permanent till ett givet gränssnitt med ett individuellt serienummer, som ingår i programvarans originalitetscertifikat. En laglig, europeisk produkt med proprietär programvara.


INDIVIDUELLT ANVÄNDARKONTO
Användarkontot möjliggör t.ex. kontakt med vår tekniska support, samt tillgång till den aktuella installationsfilen. Efter att ha mottagit gränssnittet - registrera enheten och aktivera kontot via knappen MITT KONTO på www.maxiecu.com.


YTTERLIGARE FÖRDELAR
Laglig programvara - du investerar i ett originalprogram från en polsk tillverkare. Möjlighet att serva utrustningen – vi ger 2 års garanti men du kan även räkna med eventuella reparationer efter garantitidens utgång.

GRUNDFUNKTIONER
AVANCERADE FUNKTIONER, INTUITIV ANVÄNDNING
Utbudet av tillgängliga diagnostiska alternativ beror på det valda fordonet - kontrollera de tillgängliga alternativen för din bil på fliken FUNKTIONALITETER. MaxiEcu har tillgång till avancerad servicediagnostik, inklusive: DPF-regenerering, bromsokreversering, ABS, AirBag, AT, ESP, Immo, UPS, BCM och många andra. För att få omfattande information om fordonets tekniska skick - allt du behöver är en dator eller surfplatta som körs på Windows. Intuitiv drift gör att du också snabbt kan starta diagnostik utan att behöva läsa långa instruktioner.

Utbudet av tillgängliga diagnosalternativ beror på det valda fordonet - kontrollera tillgängliga alternativ för utvalda märken på fliken FUNKTIONALITETER


DTC-KODER
Denna funktion låter dig läsa felkoder som registrerats under arbetet med fordonets elektroniska system. Med hjälp av det kan du enkelt hitta en orsak till oegentligheten själv, på ett snabbt sätt. Du kan också klargöra var felet ligger. En effektiv diagnos kommer definitivt att minska risken för dyra och långvariga reparationer. Koderna som tas emot i MaxiEcu är beskrivna, så det finns ingen anledning att ha professionell kunskap för att tolka dem. Innan du raderar kan du även spara felen i diagnostikrapporten i .pdf-format, tack vare detta får du en överblick över felhistoriken.


LEVANDE PARAMETRAR
Detta alternativ i MaxiEcu låter dig se många parametrar i realtid. Samtidigt kan du observera alla parametrar och få deras detaljerade värden. Utan ytterligare verktyg eller behov av att öppna motorhuven kan du räkna ut fordonets tekniska detaljer och hitta eventuella oegentligheter i systemets funktion. De erhållna parametervärdena presenteras på ett tydligt och begripligt sätt. Data kan också automatiskt sparas i en rapport som du kan läsa i ett kalkylblad.


GRAFER
Grafer ger oss möjlighet att göra en visualisering av hur många parametrar fungerar. Grafisk presentation av värdet är särskilt fördelaktigt om du vill verifiera signaler som ändras vid en hög frekvens. Analys som en graf är också möjlig när du kör fordonet, så du har möjlighet att direkt observera funktionen av valda parametrar. Grafer har också en otvivelaktig fördel, att tack vare dem blir det enkelt och tydligt att kontrollera underenhetens korrekta funktion.

TEST
Den grundläggande och oskiljaktiga funktionen under bildiagnostik. Tack vare vilket du kan kontrollera om en given komponent fungerar korrekt. MaxiEcu-mjukvaran, med hjälp av tester, gör det möjligt att aktivera och kontrollera element – ​​även om styrenheten inte uppfyller villkoren för att komponenten ska slås på. Mjukvaran tvingar påslag av en given komponent och tack vare detta kan du till exempel kontrollera kylarfläktens funktion även på en kall motor.


ANPASSNING
Funktion rekommenderas för proffs. Användningen kan kräva avancerad kunskap, även om det är lätt och lätt att använda med MaxiEcu. Anpassningar kan ge många fördelar och tillåter oss att reglera många fordonskomponenter, enligt användarens preferenser. Några exempel på användning av funktionen: DPF-sotförbränning, gasanpassning, justering av tomgångsvarvtal eller återställ oljebytesindikatorlampan.


KODNING
Om du är intresserad av att ändra kontrollenhetens inställningar, är kodningen dedikerad funktion i MaxiEcu till detta. Kodningarna används för att aktivera eller inaktivera specifika funktioner. Tack för det kan du flexibelt anpassa alternativen till specifik utrustning eller fordonsmodell, t.ex. ändra krockkuddekonfigurationen, justera vindrutetorkarnas arbete, ändra språket i instrumentbrädan eller koda inställningarna för varselljus.


AUTOMATISK FORDONSSCANNING
En bekväm och mycket lättanvänd funktion som låter dig få en snabb analys av fordonets aktuella tillstånd. Efter att ha använt Automatisk fordonsskanning får du en fullständig bild med resultatet av diagnostik av alla system som visas i listan för den valda bilmodellen. Detta programvarualternativ tillåter också samtidig, automatisk radering av registrerade fel under skanning. Till slut kan du generera diagnostikrapporten som visar hela processen.

FÖRARINFORMATION
Om du vill veta detaljerad styrenhetsdata och få möjlighet att se information om det diagnostiserade systemet – använd identifieringsfunktionen. Det här alternativet gör att du kan få detaljerad information om ECU:n, t.ex. produktionsdatum, datum för senaste besök hos servicen, motorkod, artikelnummer eller utrustningsversioner. Dessa data gör att du till exempel kan beställa reservdelar enligt styrenhetsdata, identifiera förekomsten av specifika utrustningsdelar i bilen du tänker köpa eller att verifiera korrekt komponentval.

Innan du köper, kontrollera listan över för närvarande tillgängliga diagnostiska alternativ för det valda märket med hjälp av vår sökmotor. Alla funktioner finns inte på alla bilar, ingen läsare klarar allt men den här är extremt prisvärd.

---

SOFTWARE

Operating system
Windows (newer systems than Windows XP)
Hardware requirements
Minimum Pentium 4 or better
Free updates
Yes
Supported languages
English, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Russian, Spanish, Turkish

INTERFACE

Supply voltage
8 – 16V
Maximum current consumption
100 mA
Working temperature
0°C to +50°C
Storage temperature
from -20°C to 60°C
Working humidity
10% to 80%
Multiplexer
fully electronic, 13 double data bus lines
Support for EOBD protocols
ISO14230, ISO9141, ISO15765, SAE J1850
Support for service protocols
Honda HDS, BMW D-CAN, K-CAN, DS2, KW1281, KW71, KW82 Chrysler SCI, VAG T.P.2.0/1.6, UDS, ALDL, SCL, DDL, SCI
Standards of EMC electromagnetic compatibility:
EN 55022, EN 55014-1, EN 55011, IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-7, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
Processor
Xtensa® two-core 32 bit
Connectivity - Wifi
Compatible with 802.11 b/g/n standard; Maximum transmission speed up to 150 Mbps
Connectivity - Bluetooth
Compatible with Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification; Class-1, class-2 and class-3; Transmission power +12 dBm; Sensitivity - 94 dBm; Maximum transmission speed up to 4 Mbps
Data Memory
64 Mb
Operational Memory
4160 Kb
Maximum number of queries per sec.
40
Semiconductor Multiplexer
YES
DDL protocol Support (Nissan)
YES
SCI protocol support (Chrysler)
YES
SDL protocol support (Suzuki)
YES
ALDL protocol support (GM)
YES
Support for the UART bus
YES
LED
YES

---

INTERFACE FOR PROFESSIONALS

• Expert is a device designed for difficult conditions.
• The strong, aluminum housing with ABS overlays effectively withstands falls, shocks and is an effective protection against dust and dirt.
• Fully electronic multiplexer, 13 double data bus lines. Xtensa® dual-core 32-bit processor.
• Wifi wireless connectivity - compatible with the 802.11 b/g/n standard and a maximum transmission speed of up to 150 Mbps.
• Bluetooth wireless connectivity - compatible with the v4.2 BR/EDR standard and the BLE specification.

A RELIABLE TOOL FOR EVERY CAR USER

The components used allow for even more effective connection, stable data transmission and increased range of Bluetooth and Wifi communication. The set also includes a flexible USB cable with mounting brackets, thanks to which you can conveniently diagnose even when you are out of range of the Internet and using a device without bluetooth. The interface also has a built-in sound alarm informing about leaving the OBD socket in the socket after finishing work with the software.

FUTURE DESIGN

The Expert interface is adapted for automatic updating in accordance with market trends in the technologies used by car manufacturers. Thanks to the electronics used, it will also be possible to establish a connection not only in passenger cars, but also to diagnose vehicles with a 24V system.

MODULAR LICENSE

We were the first to introduce the concept of modular licenses. This means that you can decide on the number of licenses (brands) you want to have. You can choose FULL options with 43 brands or choose variants with a selected number of brands (MODULE option or ASIA, EUROPE, USA packages). More brands to the license can be added later - through the convenient online purchase option in the User's account. The license for the MaxiEcu 2.0 software is not time-limited - you have access to all the functionalities indicated in the FUNCTIONALITIES tab. • The license has no device limit - you can install the software even on several computers.
• The license is permanently assigned to a given interface with an individual serial number, which is included in the certificate of originality of the software.
• A legal, European product with proprietary software.

INDIVIDUAL USER ACCOUNT

The User Account enables e.g. contact with our technical support, as well as access to the current installation file. After receiving the interface - register the device and activate the account via the MY ACCOUNT button at www.maxiecu.com.

ADDITIONAL BENEFITS

Legal software - you invest in an original program from a Polish manufacturer. Possibility to service the equipment - we give a 2-year warranty, but you can also count on any repairs after the end of the warranty period.

BASIC FUNCTIONS

ADVANCED FEATURES, INTUITIVE OPERATION

The range of available diagnostic options depends on the selected vehicle - check the available options for your car in the FUNCTIONALITIES tab. MaxiEcu is access to advanced service diagnostics, including: DPF regeneration, brake caliper reversing, ABS, AirBag, AT, ESP, Immo, UPS, BCM and many others. To obtain comprehensive information about the technical condition of the vehicle - all you need is a computer or tablet running on Windows. Intuitive operation also allows you to quickly start diagnostics without having to read lengthy instructions.

 

The range of available diagnostic options depends on the selected vehicle - check the available options for selected brands in the FUNCTIONALITIES tab

DTC CODES

This function allows you to read faults codes recorded during the work of the vehicle’s electronic systems. Using it, you can easily find a reason for the irregularity by yourself, in quickly way. You can as well as clarify the location of the fault. An effective diagnosis definitely will reduced risk of costly and long-term repairs. The codes received in MaxiEcu are described, so there is no need to have professional knowledge to interpret them. Before erasing, you can also save the faults in the diagnostic report in .pdf format, thanks to which you will gain an overview of the fault history.

LIVE PARAMETERS

This option in MaxiEcu allows you to view many parameters in real time. At the same time, you can observe all parameters, obtaining their detailed values. Without additional tools or a need to open the hood, you are able to work out the technical details of the vehicle and find any irregularities in the operation of the system. The obtained parameter values are presented in a clear and comprehensible way. The data can also be automatically saved to a report that you can read in a spreadsheet.

GRAPHS

Graphs give us enable to make a visualization of the working of many parameters. Graphical presentation of the value is especially beneficial if you want to verify signals changing at a high frequency. Analysis as a graph is also possible while driving the vehicle, so you have the opportunity to directly observe the operation of selected parameters. Graphs have also undoubted advantage, that thanks to them, checking the correct operation of the subassembly becomes simple and clear.

TESTS

The basic and inseparable function during cars diagnostics. Thanks to which you can check whether a given component is working properly. The MaxiEcu software, using Tests, enables elements to be activated and checked – even if the controller doesn’t meet the conditions for the component to be switched on. The software forces switching on of a given component and thanks to this you can, for example, check the operation of the radiator fan even on a cold engine.

ADAPTATION

Function recommended for professionals. It’s use may require advanced knowledge, although using it with MaxiEcu is easy and legible. Adaptations could brings many benefits and allows us a regulation of many vehicle components, according to the user’s preferences. Few samples of use the function: DPF soot combustion, throttle adaptation, idle speed adjustment or reset the change oil indicator lamp.

CODING

If you are interested in changing the control unit settings, the coding is dedicated function in MaxiEcu to this. The codings are used to enable or disable specific functions. Thanks for it you can flexibly adjust options to specific equipment or vehicle model, eg change airbag configuration, adjust the windshield wipers’ work, change the language in the dashboard or coding the settings of daytime running lamps.

AUTOMATIC VEHICLE SCAN

A convenient and very easy to use function that allows you to get a quick analysis of the current state of the vehicle. After using Automatic vehicle scan, you get a full picture with the result of diagnostics of all systems displayed in the list for the selected car model. This software option allows also to simultaneous, automatic errasing of registered faults during scanning. In the end you can generate the diagnostic report which will show entire done process.

DRIVERS INFORMATION

If you want to know the detailed control unit data and get the opportunity to view information about the diagnosed system – use the Identification function. This option will allow you to obtain detailed information about the ECU, eg the date of production, the date of the last visit at the service, engine code, part numbers or equipment versions. These data will allow you, for example, to order spare parts according to control unit data, identify the presence of specific equipment parts in the car you intend to buy or to verify the correct component selection.

 

Before purchasing, check the list of currently available diagnostic options for the selected brand using our search engine - FUNCTIONALITIES tab. The MaxiEcu 2.0 software is a digital product/content that is not delivered on a durable medium. Activating the User's account and downloading the license requires unchecking the consent to perform the contract in its entirety and deliver digital content (download) before the deadline to withdraw from the contract, which results in the loss of the right to withdraw from the contract. Note: older Mitsubishi models (years from 1996 to 2006) may require the use of an adapter, which is available in our offer,

Visa alla uppgifter